Ruga Luigj Gurakuqi, Lezhë 4501
+35521522332
+35521522235

Anëtarët

Mbeshtetur ne Ligjin Nr. 9640 Date 09.11.2006 “Per Dhomat e Tregtise dhe Industrise” te ndryshuar, dhe ne Udhezimin e Ministrise se Zhvillimit Ekonomik,Turizmit,Tregtise dhe Siperrmarrjes Nr.2008/1 Date 12.03.2015 “Per Procedurat e Zgjedhjes se Organeve te Dhomes se Tregtise dhe Industrise” u mblodh Asamblea ekzistuese e cila me votim zgjodhi perberjen e komisionit te zgjedhjeve per organet drejtuese e Dhomes si me poshte: