Ruga Luigj Gurakuqi, Lezhë 4501
+35521522332
+35521522235

Dixhitalizimi i proceseve të biznesit

Me përhapjen e komunikimit global, Iternetit, bota e biznesit ka ndryshuar mënyrën e punës së saj. Interneti ka luajtur dhe luan një rol shumë të madh në zhvillimin e bizneseve, duke e përdorur atë si një instrument i cili transferoi dhe formoi një treg të madh global. Interneti ka krijuar një mundësi për përparimin e organizatave duke punuar në një treg më të gjërë, duke zvogluar hargjimet, duke ritur efikasitetin e tyre, duke i plotësuar nevojat e konsumatorëve dhe duke ritur bashkpunimin me partnerët dhe konkurentët e tyre.

Përdorimi i internetit dhe i shërbimeve të tjera elektronike nga bizneset mund të konsiderohet qe eshte faze e edukimit te popullates. Përdorimi i pajisjeve të kohës që më tepër se çdo gjë shkurton kosto dhe kohë në aktivitetin e një biznesi, mbetet një formë ende shumë e kufizuar për shumë arsye subjektive. Kjo ka të bëjë jo vetëm me vendndodhjen e bizneseve, apo me aksesin që ato kanë ndaj shërbimeve të ndryshme elektronike dhe internetit, por lidhet edhe me lehtësitë që ofrohet si dhe koston e instalimit të këtyre shërbimeve.

Biznesi-drejt-biznesit-drejt-konsumatorit (B2B2C)

Rast special i B2B është B2B2C (biznesi-drejt-boznesit-drejt-consumatorit). Me B2B2C ndërmarjet iu shesin ndërmarjeve por gjithashtu ju shpërndajnë vlera edhe më të vogla individëve ose ndërmarjeve të vogla (konsumaotrëve)

E-Commerce

Termi Tregti Elektronike paraqitet si procesi i blerjes,shitjes, transferit apo kembimit të produkteve,shërbimeve dhe informatave permes rrrjetit kompjuterik,duke përfshirë internetin Këtë term disa e konsiderojnë vetem,si pershkrim te transaksioneve te kryera ndërrmjet partnervetë biznesit, mirepo në këtë rast termi tregti elektronike do të kishte kuptim të ngushte.

Tregtia elektronike (EC) – mund të ketë disa forma varsish nga digjitalizimi (transformimi nga forma fizike ne atë digjitale) Produkti mund të jetë fizik apo digjital, procesi mund të jetë fizik apo digjital dhe agjenti i shpërndarjes mund të jetë fizik apo digjita.

P. sh. , blerja e një libri në smardonline. com është tregti e pjesërishme, sepse malli (libri) dërgohet fizikisht. Por, blerja e një produkti softuerik p. sh. nga Buy. com është tregti e pastër, sepse produkti, dërgimi, pagesa dhe transferi te blerësi janë të gjitha digjitale.

Beneficionet ngaTregtia Elektronike.

Pra ofrohet mundësia për të bërë tregti direkt me konsumatorët ose furnizuesit pa pasur nevojë të hapet ndonjë përfaqësi ose për të angazhuar ndonjë agjent jashtë vendit.

Lidhur me e-commerce te disa kompani të mëdha përvojat e tyre kanë treguar se rrjedhja e informatës në zinxhirin e furnizimit të konsumatorëve është më e shpejtë duke iu lejuar atyre që përmes WEBSITE( faqes në internet) të bëjnë porosinë direkt pa kaluar përmes ndonjë ndërmjetësuesi

Shkurtimi i kohës së përgjegjieve në kërkesat e konsumatorëve;

Mundësia e marrjes së mendimeve të konsumatorëve;

Shumica kanë vërejtur se tregtia elektronike (e-commerce) i ofron këto mundësi:

Përmirësimi i shërbimit ndaj konsumatorëve;
Mundësi e dhënies se shërbimeve non-stop 24 orë në ditë;
Përdorimi i e-mailit si vegël për tregtim; përdorimi i e-mailit si mjet i komunikimit me konsumatorë;
Ofrimi i dokumenteve në formë elektronike (pa letër) ;
Mundësia e hulumtimit