Ruga Luigj Gurakuqi, Lezhë 4501
+35521522332
+35521522235

Projekti ELISAA

Projekti TEMPUS ELISAA n ° 530.531 quajtur “Risi e E-learning dhe bujqësisë e qëndrueshme shqiptar “, që synon të rrisë profilin e agro – industrisë, duke sjellë në pah mundësitë e reja të tregut
Palët nënshkruese janë të angazhuar për të përmirësuar sektorin e pa-ushqimore përdorimin e biomasës në prodhimin e bio-karburanteve
Për të vazhduar shkëmbimin teknologjik dhe duke ju mundësuar tranjime profesionale ndërmjet BE-së dhe Shqipërisë
Për të futur risi në ndërmarrjet në formën e produkteve të reja dhe strategjive të reja për të përmirësuar konkurrencën.
Nënshkruesit marrin përsipër të:

• marrin pjesë me përfaqësuesit institucionalë në ngjarje, takime, funksionet publike, konferencave për shtyp të planifikuara në bazë të projekteve të BE-së;
• nxisin, me anë të mënyrave dhe mjeteve në dispozicion, të gjitha qëllimet dhe aktivitetet e projekteve;
• të kërkojë mënyra, rrjetet dhe ngritjen e fondeve për të kryer veprime dhe për të mbajtur lart aktivitetet e projektit me kalimin e kohës;
• bashkohet me nismat per aktivitetet periodike dhe të përfshijë institucionet vendore dhe autoritetet si aktorët kryesorë që mbështesin objektivat e projektit;
• organizoje aktivitetet mbështetëse e “komitetit drejtues” për koordinimin e çdo projektet e ardhshme, me qëllim të përmirësimit të intervenimeve;
• të marrin pjesë në zbatimin e biznesit të ri ne modelin bujqësor.