Ruga Luigj Gurakuqi, Lezhë 4501
+35521522332
+35521522235

Shërbime për biznesin

PER JU BIZNESMENE DHOMA E TREGTISE OFRON
 • Informacion te panderprere,lidhje informative me biznesi boteror,oferta.kerkesa si dhe adresat e sakta te partnerve tuaj te mundshem ne bote.
 • Mundesi per lidhje dhe kontakt te drejperdrejte me firma,kompani dhe biznesmene te interesuar per te krijuar marrdhenie biznesi ne Shqiperi.
 • Organizimin e konferencave,misioneve te biznesit,takime pune Brenda dhe jashte vendit,qe jane nje nyje lidhese e biznesit shqiptar me ate te huaj.
 • Njohje me kalendarin vjetor te panaireve nderkombetare dhe ju krijon mundesine e pjesmarrjese te ekspozimit te prodhimeve,si dhe takimeve me biznesmene per lidhje kontratash ne bashkepunim te ndersjellte.
 • Lehtesira ne sigurimin e vizave te hyrjes per arsye sherbimi ne shtete te ndryshme nepermjet paisjes me çertifikaten e anetarsimit.
 • Çertifikat e origjines se mallrave qe eksportoni te domosdoshme ne praktiken doganore.
 • Informacion te shumte nga fusha e biznesit,mjaft i nevojshem per aktivitetin tuaj nepermjet botimeve te Dhomes,gazeten Albiznes
 • Mundesi te beni marketing te firmave tuaja,te prodhimeve dhe sherbimeve qe ju ofroni  nepermjet reklamave ne gazeten Albiznes
 • Zhvillimin e nje partneriteti te sigurt me Biznesin Nderkombetar.
 • Organizimin e kurseve dhe seminareve per kualifikimin dhe ngritjen e kultures se biznesit  per njohjen e ekonomise se tregut dhe te mekanizmave te veçanta te saj.
 • Regjistrimin e markave dhe te patentave te prodhimeve tuaja ne perputhje me ligjinPer Pronesin Industrialeqe eshte hapi i pare per mbrojtjen e tyre nga spekullantet,kopjuesitapo fallsikatoret.
 • Informacion tregtar qe mundeson futjen e te dhenave dhe kerkesave tuaja per bashkepunimme firmat e huaja ne keto rrjete.
 • Regjistrimi ne Dhomen e Tregtise edhe Industrise rrit autoritetin tuaj si   firme dhe ju krijonlehtesi ne aktivitetin tuaj prodhues tregtar dhe sherbimeve.
 • Paisja me çertifikaten e anetaresise ne Dhome eshte nje kerkese e detyrueshme per zbatim  nga ligji,njekohesisht eshte edhe nje nga kushtet per marrjen e licenses se ushtrimit te aktivitetit nga firma juaj.
 • Çertifikata e anetarsise ne Dhomen e Tregtise eshte dokumenti qe deshmon para partnereve te vendit dhe te huaj seriozitetin e firmes tuaj.
 • Rregjistrime ne QKR,QKL.